Félags- og hugvísindabraut uppfærð (byggir á samþykktri braut nr. 15-85-3-6 )

Markmið félags- og hugvísindabrautar er að stuðla að góðu almennu námi með áherslu á námsgreinar sem tengjast manninum og mannlegu samfélagi. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og við lok náms á henni eiga nemendur að hafa öðlast góðan undirbúning fyrir greinar á háskólastigi á borð við bókmenntafræði, félagsfræði, félagsráðgjöf, fjölmiðlafræði, guðfræði, heimspeki, kynjafræði, landafræði, lögfræði, mannfræði, málvísindi, menningarfræði, menntunarfræði, sagnfræði, sálfræði, stjórnmálafræði, trúarbragðafræði, viðskiptafræði, þjóðfræði og aðrar fræðigreinar sem teljast til hug- og félagsvísinda.

Forkröfur

Til þess að geta innritast á félags- og hugvísindabraut þarf nemandi við lok grunnskóla að hafa náð hæfnieinkunn B í íslensku og ensku og C í stærðfræði. Til þess að geta hafið nám á öðru hæfniþrepi í íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla í þessum greinum. Að öðrum kosti hefur nemandi nám sitt í þessum greinum á fyrsta hæfniþrepi.

Skipulag

Til að teljast hafa lokið félags-og hugvísindabraut þarf nemandi að ljúka 201einingum. Gert er ráð fyrir að námstími sé u.þ.b. 3 ár og að nemandi ljúki 33-34 einingum á önn. Nemandinn tekur 111eininga kjarna sem sameiginlegur er með öllum stúdentsbrautum skólans. Jafnframt tekur nemandinn 60 eininga brautarkjarna. Val nemandans samanstendur af 30 einingum. Þar af velur nemandinn 10 einingar úr bundnu pakkavali en 20 einingar eru frjálst val nemandans. Nám á félags-og hugvísindabraut er bóklegt og fer að mestu eða öllu leyti fram innan veggja skólans.

Námsmat

Námsmat á félags- og hugvísindabraut er fjölbreytt. Gert er ráð fyrir að leiðsagnarmati sé beitt í sem mestum mæli á brautinni en í því felst að nemandi fái stöðugt endurgjöf um hvar hann stendur í námi. Í upphafi hvers áfanga skal nemanda kynnt námsáætlun þar sem fram kemur hvernig námsmati skuli háttað í áfanganum. Nánari útfærsla á tilhögun námsmats er í höndum kennara í hverjum áfanga. Frekari upplýsingar um námsmat er að finna á heimasíðu skólans.

Reglur um námsframvindu

Um alla áfanga á félags- og hugvísindabraut gildir nemandi þarf að ná lágmarkseinkunninni 5 til að teljast hafa staðið þá. Í þeim tilfellum sem áfangi hefur undanfara þarf nemandi að standast hann til þess að geta hafið nám í næsta áfanga á eftir. Gert er ráð fyrir að nemandi ljúki að jafnaði 33-34 einingum á önn en nemanda er frjálst að taka fleiri eða færri einingar á önn eftir getu og áhuga. Ekki er sett skilyrði um að nemandi þurfi að ljúka ákveðnum einingafjölda á önn til þess að geta flust milli anna.

Hæfnisviðmið

 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • beita gagnrýninni hugsun við að afla fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir því hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði
 • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni
 • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í námi
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • greina einkenni og þróun samfélaga og gera sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa
 • gera sér grein fyrir meginstraumum menningar, trúar, uppeldis, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð
 • lesa, miðla, útskýra og rökræða fræðilegt efni á íslensku
 • uppfylla strangar kröfur um meðferð heimilda og framsetningu fræðilegs texta
 • skilja margvíslega texta og eiga flókin samskipti á ensku
 • skilja einfalda texta og eiga einföld samskipti á tveimur tungumálum til viðbótar
 • skilja og setja fram rannsóknarniðurstöður á sjálfstæðan hátt og með gagnrýnu hugarfari
 • takast á við frekara nám í félags-, mennta- og hugvísindagreinum á háskólastigi.

Almennur kjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Þýska ÞÝSK 1GF05(21) 1ÞB05(31) 1GR05(11) 15 0 0
Stærðfræði STÆR 2JV05(11) 2TÖ05(21) 0 10 0
Íslenska ÍSLE 3EE05(32) 2BÓ05(21) 3MI05(31) 2MÁ05(11) 3BB05(33) 0 10 15
Enska ENSK 2BL05(11) 2BO05(21) 3MB05(31) 3VO05(32) 0 10 10
Efna- og eðlisfræði EFEÐ 1EE05(11) 5 0 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1GL01(11) 1GL01(21) 1HH01(31) 1HH01(32) 1HH01(33) 1HH01(34) 6 0 0
Lífsleikni LÍFS 1HN05(11) 5 0 0
Umhverfis- og auðlindafræði AUUM 1AU05(11) 5 0 0
Danska DANS 2LO05(11) 2TL05(21) 0 10 0
Næringarfræði NÆRI 2NN05(11) 0 5 0
Félagsvísindi FÉLV 1IF05(11) 2KA05(21) 3ST05(31) 5 5 5
Saga SAGA 1YS05(11) 2YS05(21) 3MM05(33) 2OL05(31) 5 10 5
Sálfræði SÁLF 3FP05(32) 3GE05(31) 2IS05(11) 2ÞS05(21) 0 10 10
Heimspeki HEIM 2IH05(11) 0 5 0
Landfræði LANF 2NM05(11) 0 5 0
Einingafjöldi 171 46 80 45

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Aðferðafræði RANN 3ER05(11) 3MR05(12) 0 0 10
Kynjafræði KYNJ 2KY05(11) 0 5 0
Íslenska ÍSLE 3YN05(34) 0 0 5
Einingafjöldi 20 0 5 15