Móttökuáætlun

Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku
Í reglugerð nr. 654/2009 um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku segir að framhaldsskólar skuli setja sér móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Markmið námsins er að nemendur verði færir um að skilja og nota íslenskt mál, stunda nám í framhaldsskóla og taka virkan þátt í íslensku samfélagi. Áætlunin skal taka mið af bakgrunni þeirra, tungumálafærni, færni á öðrum námssviðum og af þeirri kennslu og stuðningi sem veittur er innan skólans. Myndað er sérstakt teymi um nemandann sem samanstendur af stjórnanda, náms- og starfsráðgjafa, umsjónarkennara og íslenskukennara.


Innritun
Nemendur innrita sig í skólann á síðunni menntagatt.is eða á skrifstofu skólans. Aðstoðarskólameistari hefur í kjölfarið samband við nemanda og foreldra/forráðamenn og boðar til viðtals með þessum aðilum.


Móttökuviðtal
Nemandi mætir í viðtal með foreldrum/forráðamönnum, náms- og starfsráðgjafa, umsjónakennara, íslenskukennara og stjórnanda. Túlkur er viðstaddur ef með þarf og sér skólinn þá um að útvega hann. Þar er greint hvaða stuðningi nemandi þarf á að halda. Þá er nemandanum og foreldrum/forráðamönnum veittar nauðsynlegar upplýsingar um skólann, starfsemi hans og þær reglur sem þar gilda. Einnig eru veittar upplýsingar um stuðning og þjónustu sem nemandanum stendur til boða, bæði hvað varðar náms- og starfsráðgjöf auk þess sem félagslíf skólans er kynnt. Enn fremur eru veittar upplýsingar um nærsamfélagið, s.s. félags- og tómstundastarf o.fl. eftir þörfum.


Samstarf við foreldra og grunnskóla
Komi nemandinn úr grunnskóla hér á landi hefur náms- og starfsráðgjafi samband við foreldra/forráðamenn og óskar eftir að fá viðeigandi upplýsingar frá grunnskólanum þannig að sem best verði komið til móts við þarfir nemandans.


Aðstoð íslenskukennara
Í FSH stunda nemendur með annað móðurmál en íslensku íslenskunám í svokölluðum ÍSAN-áföngum (íslenska sem annað mál). Námið er gjarnan stundað í hóp með öðrum íslenskunemum en með sérstökum stuðningstímum.


Einstaklingsmiðað nám
Nemandinn skipuleggur nám sitt í samráði við náms- og starfsráðgjafa sem metur hvort nemandinn þarf sérstakan stuðning í hverri námsgrein fyrir sig. Námsráðgjafi hefur yfirumsjón með stuðningi eða sérkennslu ef um slíkt er að ræða. Lögð er áhersla á að nemandinn sitji í
almennum áföngum til að auka líkur á félagslegri aðlögun og styrkja félagsleg tengsl. Nemendur með annað móðurmál en íslensku fá sömu aðstæður í prófum og nemendur með námserfiðleika, þ.e. lengri tíma, stækkað letur, munnleg próf o.s.frv. eftir því sem við á. Nemendur sem fengið hafa undanþágu frá námi í Norðurlandamáli í grunnskóla geta einnig fengið undanþágu frá Norðurlandamáli í framhaldsskóla. Þeir skulu þó taka aðra bóklega námsgrein í staðinn.


Móðurmál nemenda
FSH metur móðurmál nemenda til eininga í frjálsu vali eða til eininga í stað annars erlends tungumáls. Leitast er við að nemendur með annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein, óski þeir þess. FSH er ekki ábyrgur fyrir náminu en getur verið tengiliður, t.d. við gagnasöfn, bókasöfn, félög og annað það sem veitir nemendum aðgang að kennslu í eigin móðurmáli.


Jafningjastuðningur
Námsráðgjafi metur þörf á að nemandinn fái sérstakan stuðningsaðila úr hópi samnemenda. Í þeim tilvikum velur hann í samvinnu við umsjónarkennara og skólameistara einn eða fleiri nemendur sem stunda nám í sömu eða svipuðum greinum. Þessir stuðningsaðilar eru nemandanum til aðstoðar við að læra á skólann og skólaumhverfið og aðlagast menningu jafnaldra sinna. Áhersla er lögð á að stuðningur þessi sé á jafningjagrunni. Skólastjórnendur meta í hverju tilfelli fyrir sig hvort jafningjastuðningur sé metinn til eininga.


Eftirfylgni
Umsjónarkennari fylgist skipulega með námsframvindu nemandans eins og annarra nemenda og er trúnaðarmaður hans gagnvart skólanum. Umsjónarkennari grípur inn í ef námsframvinda, mætingar eða félagsleg aðlögun nemandans er óviðunandi og hefur samráð við námsráðgjafa um leiðir til úrbóta.


Endurskoðað í ágúst 2023