Nefndir og ráð

Skólanefnd

Menntamálaráðherra skipar 5 manna skólanefnd við skólann til fjögurra ára í senn, þrjá fulltrúa án tilnefningar og tvo fulltrúa tilnefnda af Norðurþingi. Varamenn eru valdir með sama hætti. Nefndin velur sér formann til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt og er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Hann kallar skólanefnd saman til fyrsta fundar og stýrir kjöri formanns.

Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn er tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari skal leita eftir tilnefningum áheyrnarfulltrúa.

Hlutverk skólanefndar er að:
a. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans
og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
b. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
c. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
d. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og
fylgjast með framkvæmd hennar,
e. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
f. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
g. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
h. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.

Fulltrúar í skólanefnd frá vorönn 2022 - 2023 eru:

Aðalmenn tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðuneyti:

Hjálmar Bogi Hafliðason netfang: hjalmarbogi@gmail.com 
Birgitta Bjarney Svavarsdóttir netfang: birgittabjarney@gmail.com
Egill Olgeirsson netfang: egops@simnet.is 

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:

Ármann Örn Gunnlaugsson netfang: armann@geosea.is 
Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir netfang: johannak@hsn.is

Varamenn tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðuneyti:
Eiður Pétursson netfang: eidip@simnet.is 
Kristey Þráinsdóttir netfang: kristey.thrainsdottir@hsn.is 

Unnur Sigurðardóttir netfang: unnursig1974@gmail.com 

Varamenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:
Benoný Valur Jakobsson netfang: benony@nordurthing.is

Hafrún Olgeirsdóttir netfang: hafrun@nordurthing.is 


Fulltrúi kennara er Elín Pálmadóttir, netfang: elinpalma@fsh.is
Varamaður Valdimar Stefánsson, netfang: valdimar@fsh.is
Fulltrúi nemenda Friðrika Bóel Ödudóttir, netfang: fridrikaa@fsh.is

Fulltrúi foreldra er Kristey Þráinsdóttir, netfang: kristey81@simnet.is

Formaður skólanefndar 2022-2023 er Hjálmar Bogi Hafliðason.

Skólaráð
Kosið skal til skólaráðs við upphaf hvers skólaárs. Í ráðinu sitja tveir fulltrúar kennara kosnir á fyrsta kennarafundi skólaársins. Nemendaráð kýs tvo fulltrúa í skólaráðið. Skólameistari og aðstoðarskólameistari sitja í skólaráði. Skólameistari er oddviti skólaráðs og stýrir fundum þess.

Skólaráð:

 • er skólameistara til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans,
 • fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar,
 • fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum, vinnu- og félagsaðstöðu nemenda,
 • veitir umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundi, nemendaráði, einstaklingum, skólameistara og menntamálaráðuneytinu sé þess óskað
 • fjallar um mál sem varða einstaka nemendur. Með slík mál skal farið sem trúnaðarmál.

 

Fulltrúar í skólaráði skólaárið 2022-2023 eru:

Valgerður Gunnarsdóttir, skólameistari valgerdur@fsh.is
Halldór Jón Gíslason, aðstoðarskólameistari halldor@fsh.is
Valdimar Stefánsson fulltrúi kennara valdimar@fsh.is
Elín Pálmadóttir, námsráðgjafi elinpalma@fsh.is

Tveir fulltrúar nemenda:

Birta María Eiðsdóttir, birtae@fsh.is 

Hrefna Björk Hauksdóttir, hrefnah@fsh.is 

Varafulltrúi kennara er Elín Pálmadóttir elinpalma@fsh.is og Smári Sigurðsson smari@fsh.is 

 


Kennarafundur
Almennir kennararfundir fjalla um stefnumörkun í starfi skólans, m.a. námsskipan, kennsluhætti, gerð skólanámskrár, skipulag starfstíma skólans, tilhögun prófa og námsmat. Skólanefnd, skólameistari og skólaráð geta leitað umsagnar kennarafundar um önnur mál, þ.á m. um ráðningu í stjórnunarstörf við skólann. Kennarafundur getur haft frumkvæði að því að mál komi til meðferðar skólanefndar og/eða skólaráðs.


Nefnd um mat á skólastarfi

Í matsnefnd sitja þrír starfsmenn skólans. Matsnefndin sér um framkvæmd innra mats skólans, þ.e.

 1. gæðamat með sjálfsmatslíkani og útgáfu skýrslu,
 2. kennslukannanir, umsjón, úrvinnsla og kynning,
 3. framkvæmd og úrvinnslu annarra kannana til að meta skólastarfið,
 4. tillögugerð til úrbóta samkvæmt niðurstöðum sjálfsmatsskýrslu og annarra kannana,
 5. kynningu á niðurstöðum innra mats skólans,
 6. viðhald og endurbætur á matstækjum.

Í matsnefnd sitja:
Rakel Dögg Hafliðadóttir rakel@fsh.is
Smári Sigurðsson smari@fsh.is 

Heilsuráð FSH
Skólinn tekur þátt í verkefninu ,,Heilsueflandi framhaldsskóli". Markmið þess er að hvetja nemendur og starfsfólk til að tileinka sér og eða viðhalda heilbrigðum lífsstíl í allri mynd.

Í heilsuráði 2022-2023 eru:
Fyrir hönd nemenda:

Fyrir hönd starfsfólks:
Díana Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur diana@fsh.is
Rakel Dögg Hafliðadóttir, rakel@fsh.is 
Elín Pálmadóttir, námsráðgjafi elinpalma@fsh.is

Nemendaráð veturinn 2023-2024

Berta María Björnsdóttir - Gjaldkeri bertab@fsh.is - Vorönn 2024

Sigrún Marta Jónsdóttir - Varaformaur sigrunj@fsh.is - Vorönn 2024

Birta María Eiðsdóttir - Formaður birtae@fsh.is 

Hrefna Björk Hauksdóttir - Samfélagsmiða/upplýsingafulltrúi hrefnah@fsh.is 

Karítas Embla Kristinsdóttir - Ritari karitask@fsh.is 

 

Andri Már Sigursveinsson - Gjaldkeri (fram að áramótum) andris@fsh.is - Haustönn 2023

Hreinn Kári Ólason - Varaformaur (fram að áramótum) hreinno@fsh.is - Haustönn 2023

Árshátíðarnefnd veturin 2022-2023