Nefndir og ráð

Skólanefnd

Menntamálaráðherra skipar 5 manna skólanefnd við skólann til fjögurra ára í senn, þrjá fulltrúa án tilnefningar og tvo fulltrúa tilnefnda af Norðurþingi. Varamenn eru valdir með sama hætti. Nefndin velur sér formann til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt og er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Hann kallar skólanefnd saman til fyrsta fundar og stýrir kjöri formanns.

Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn er tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari skal leita eftir tilnefningum áheyrnarfulltrúa.

Hlutverk skólanefndar er að:
a. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans
og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
b. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
c. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
d. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og
fylgjast með framkvæmd hennar,
e. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
f. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
g. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
h. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.

Fulltrúar í skólanefnd frá vorönn 2019 - 2020 eru:

Aðalmenn tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðuneyti:

Helena Eydís Ingólfsdóttir netfang: helena@hac.is
Birgitta Bjarney Svavarsdóttir netfang: birgittabjarney@gmail.com
Sigurgeir Höskuldsson netfang: sigurgeir@nordlenska.is

Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir baðst lausnar frá starfi í skólanefnd og kemur Birgitta Bjarney Svavarsdóttir í hennar stað sem aðalmaður.

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:
Hjálmar Bogi Hafliðason netfang: hjalmar@borgarholsskoli.is
Kolbrún Ada Gunnarsdóttir netfang: ada@borgarholsskoli.is

Varamenn tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðuneyti:
Ingibjörg Sigurjónsdóttir netfang: ingisig@hotmail.com
Örlygur Hnefill Örlygsson netfang: hnefill@bookiceland.is

Varamenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:
Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir netfang: johannak@hsn.is
Þór Stefánsson netfang: thor@nice.ic


Fulltrúi kennara er Ásta Svavarsdóttir, netfang: asta@fsh.is
Varamaður Valdimar Stefánsson, netfang: valdimar@fsh.is
Fulltrúi nemenda Lea Hrund Hafþórsdóttir, netfang: leah@fsh.is

Fulltrúi foreldra er Kristey Þráinsdóttir, netfang: kristey81@simnet.is

Formaður skólanefndar 2020-2021 er Sigurgeir Höskuldsson.

Skólaráð
Kosið skal til skólaráðs við upphaf hvers skólaárs. Í ráðinu sitja tveir fulltrúar kennara kosnir á fyrsta kennarafundi skólaársins. Nemendaráð kýs tvo fulltrúa í skólaráðið. Skólameistari og aðstoðarskólameistari sitja í skólaráði. Skólameistari er oddviti skólaráðs og stýrir fundum þess.

Skólaráð:

 • er skólameistara til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans,
 • fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar,
 • fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum, vinnu- og félagsaðstöðu nemenda,
 • veitir umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundi, nemendaráði, einstaklingum, skólameistara og menntamálaráðuneytinu sé þess óskað
 • fjallar um mál sem varða einstaka nemendur. Með slík mál skal farið sem trúnaðarmál.

 

Fulltrúar í skólaráði skólaárið 2020-2021 eru:

Valgerður Gunnarsdóttir, skólameistari valgerdur@fsh.is
Halldór Jón Gíslason, aðstoðarskólameistari halldor@fsh.is
Valdimar Stefánsson fulltrúi kennara valdimar@fsh.is
Elín Pálmadóttir, námsráðgjafi elinpalma@fsh.is

Friðrika Bóel Ödudóttir, fulltrúi nemenda fridrikao@fsh.is
Lea Hrund Hafþórsdóttir, fulltrúi nemenda leah@fsh.is

Varafulltrúi kennara er Auður Jónasdóttir audur@fsh.is


Kennarafundur
Almennir kennararfundir fjalla um stefnumörkun í starfi skólans, m.a. námsskipan, kennsluhætti, gerð skólanámskrár, skipulag starfstíma skólans, tilhögun prófa og námsmat. Skólanefnd, skólameistari og skólaráð geta leitað umsagnar kennarafundar um önnur mál, þ.á m. um ráðningu í stjórnunarstörf við skólann. Kennarafundur getur haft frumkvæði að því að mál komi til meðferðar skólanefndar og/eða skólaráðs.


Nefnd um mat á skólastarfi

Í matsnefnd sitja þrír starfsmenn skólans. Matsnefndin sér um framkvæmd innra mats skólans, þ.e.

 1. gæðamat með sjálfsmatslíkani og útgáfu skýrslu,
 2. kennslukannanir, umsjón, úrvinnsla og kynning,
 3. framkvæmd og úrvinnslu annarra kannana til að meta skólastarfið,
 4. tillögugerð til úrbóta samkvæmt niðurstöðum sjálfsmatsskýrslu og annarra kannana,
 5. kynningu á niðurstöðum innra mats skólans,
 6. viðhald og endurbætur á matstækjum.

Í matsnefnd sitja:
Gunnar Baldursson gunnar@fsh.is
Rakel Dögg Hafliðadóttir rakel@fsh.is
Smári Sigurðsson smari@fsh.is (í námsleyfi skólaárið 2019-2020)

Heilsuráð FSH
Skólinn tekur þátt í verkefninu ,,Heilsueflandi framhaldsskóli". Markmið þess er að hvetja nemendur og starfsfólk til að tileinka sér og eða viðhalda heilbrigðum lífsstíl í allri mynd.

Í heilsuráði 2021-2022 eru:
Fyrir hönd nemenda:
Borgar Elí Jónsson, borgarj@fsh.is 
Þorri Gunnarsson, thorrig@fsh.is 

Fyrir hönd starfsfólks:
Díana Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur diana@fsh.is
Rakel Dögg Hafliðadóttir, rakel@fsh.is 
Elín Pálmadóttir, námsráðgjafi elinpalma@fsh.is

Nemendaráð veturinn 2021-2022

Marta Sóley Sigmarsdóttir - Formaður martas@fsh.is
Hildur Anna Brynjarsdóttir - Vara formaður hildurb@fsh.is
Fríða Katrín Árnadóttir - Ritari fridaa@fsh.is
Brynja Ósk Baldvinsdóttir - Gjaldkeri brynjab@fsh.is
Jóna Björg Jónsdóttir - Samfélagmiðla fulltrúi jonaj@fsh.is 

Árshátíðarnefnd veturin 2021-2022

Birta María Eiðsdóttir birtae@fsh.is

Guðrún Þóra Geirsdóttir gudrung@fsh.is

Katrín Erla Hilmarsdóttir katrinh@fsh.is

Sara Kristín Smáradóttir saras@fsh.is