Almenn braut uppfærð (byggir á samþykktri braut nr.16-228-2-3 )

Á almennri braut er áhersla lögð á að styrkja undirstöðu nemandans í kjarnagreinunum ensku, íslensku og stærðfræði auk þess að stuðla að almennum persónuþroska og gera nemandann hæfari til að takast á við áskoranir og verkefni daglegs lífs. Brautin hentar vel sem undirbúningur fyrir áframhaldandi nám á framhaldsskólastigi á bóklegum eða verklegum námsbrautum.

Forkröfur

Til þess að geta innritast á almenna braut þarf nemandi að hafa lokið námi í grunnskóla. Ekki eru gerðar kröfur um námsárangur í einstökum námsgreinum í grunnskóla.

Skipulag

Til að teljast hafa lokið prófi af almennri braut þarf nemandi að ljúka 90 einingum. Gert er ráð fyrir að námstími sé 3-4 annir og að nemandi ljúki 20-30 einingum á önn. Nemandi tekur 55 einingar í kjarna og 35 einingar í óbundnu vali. Þar af þurfa a.m.k. 20 einingar að vera á hæfniþrepi 2. Nám á almennri braut er aðallega bóklegt og fer stærstur hluti þess fram innan veggja skólans.

Námsmat

Námsmat á almennri braut er fjölbreytt. Gert er ráð fyrir að leiðsagnarmati sé beitt í sem mestum mæli á brautinni en í því felst að nemandi fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Í upphafi hvers áfanga skal nemanda kynnt námsáætlun þar sem fram kemur hvernig námsmati skuli háttað í áfanganum. Nánari útfærsla námsmats er í höndum kennara hvers áfanga. Frekari upplýsingar um námsmat er að finna á heimasíðu skólans.

Reglur um námsframvindu

Um alla áfanga á almennri braut gildir að nemandi þarf að ná lágmarkseinkunninni 5 til að teljast hafa staðið þá. Í þeim tilfellum sem áfangi hefur undanfara þarf nemandi að standast hann til þess að geta hafið nám í næsta áfanga á eftir. Gert er ráð fyrirað nemandi ljúki að jafnaði 20-30 einingum á önn en nemanda er frjálst að taka fleiri eða færri einingar á önn eftir getu og áhuga. Nemandi, sem fær einkunnina B á grunnskólaprófi í íslensku, ensku eða stærðfræði, hefur nám sitt á hæfniþrepi 2 í þessum greinum og bætir við sig einingum í frjálsu vali til þess að uppfylla einingafjöldann sem kveðið er á um á brautinni. Ekki er sett skilyrði um að nemandi þurfi að ljúka ákveðnum einingafjölda á önn til þess að geta flust milli anna.

Hæfnisviðmið

 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • leysa verkefni af hendi á markvissan og sjálfstæðan hátt
 • beita gagnrýninni hugsun við að afla fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir því hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði
 • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni
 • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í námi
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • lesa um, miðla, útskýra og rökræða málefni líðandi stundar á íslensku
 • uppfylla grundvallarkröfur um meðferð heimilda og framsetningu texta
 • skilja einfalda texta og eiga einföld samskipti á ensku
 • skilja og eiga samskipti um tölulegar upplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er í því námi og þeim störfum sem markið er sett á í framtíðinni
 • gera sér grein fyrir því hvaða þekking, leikni og hæfni er nauðsynleg til þess að eigin framtíðaráform rætist.

Almennur kjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Stærðfræði STÆR 1XZ05(02) 2JV05(11) 5 5 0
Enska ENSK 2BL05(21) 1RL05(02) 5 5 0
Íslenska ÍSLE 1MB05(02) 2MÁ05(11) 5 5 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1GL01(11) 1GL01(21) 1HH01(31) 3 0 0
Lífsleikni LÍFS 1HN05(11) 5 0 0
Hönnun HÖNN 1HH05(11) 2FÖ05(12) 5 5 0
Námstækni og hvatning NÁMI 1NH01(01) 1NH01(02) 2 0 0
Næringarfræði NÆRI 2NN05(11) 0 5 0
Einingafjöldi 55 30 25 0